پزشکان مرکز

کلینیک تخصصی قلب و عروق

دکتر محمدجعفر هاشمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر آرش هاشمی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی