آنژیوگرافی عروق کرونر

 دکتر آرش هاشمی
 
آنژیوگرافی  

آنژیوگرافی عروق کرونر یک روش تشخیصی با استفاده از اشعه ایکس می‌باشد.

این تست به منظور مشخص کردن وضعیت عروق اصلی تامین کننده جریان قلب که به آن عروق کرونر می‌گوییم، انجام می‌گردد.

در جریان یک آنژیوگرافی نوع خاصی از ماده حاجب در درون عروق شما از طریق یک کاتتر تزریق می‌گردد، درحالی که پزشک شما با استفاده از اسکن اشعه ایکس نحوه جریان یافتن خون در بستر عروق اصلی قلب را مشاهده می‌نماید، پروسه‌های مختلفی ممکن است به منظور تشخیص یا درمان بیماری‌های عروق کرونر قلبی انجام شود.

، ، ، ، ،

 مطالب دیگر