تائید نوبت

نوبت با موفقیت رزرو شد

شناسه نوبت:

مبلغ پرداختی: ۰ (هزینه ویزیت در محل مطب پرداخت خواهد شد)

نام و نام خانوادگی:

تاریخ مراجعه:

ساعت مراجعه:

  • با توجه به احتمال وجود بیمار اورژانسی و بدحال برای پزشک در این روز، ساعت نوبت رزرو شده تقریبی می باشد و امکان معطلی شما در کلینیک وجود دارد.

  • هنگام مراجعه تمام مدارک قبلی بیمار، از جمله نوارقلب، اکو، اصل سی دی آنژیوگرافی و سایر مدارک را به همراه داشته باشید.
  • در صورت امکان هنگام مراجعه به کلینیک یک نفر همراه، در کنار بیمار حضور داشته باشد.